Skip to main content

Information och lathund nya tobakslagen

cigarettes 2469361 1920


Convenience Stores Sweden har tagit fram en samlad information och lathund gällande den nya tobakslagen och tillståndsplikten.

Vår rekommendation till dig som handlare är att utgå från denna vägledning till dess att tillämpningen av den nya tobakslagen har etablerat sig på ett sätt som behandlar alla butiksansvariga handlare lika i hela landet.

 Allmänna nyheter med den nya lagen om tobak och liknande produkter
• Den nya tobakslagen omfattar även produkter som e-cigaretter, vattenpipor, nikotinfria örtprodukter för rökning och heat-not-burn-produkter.
• Rökförbud införs på bl.a. uteserveringar och vid entréer till butiker och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
• Hur långt ifrån en entré det är tillåtet att röka är i nuläget oklart.
• Den som till vardags ansvarar för butiken är också ansvarig för att rökförbudet följs.
• Butiksansvarig ska informera om rökförbudet genom att sätta upp en tydlig skylt.
• Om någon trots tillsägelse från butiksansvarig fortsätter att röka får personen avvisas.
• Endast poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna personer som röker där det är förbjudet.
• Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

 

NYHETER OM FÖRSÄLJNING AV TOBAKSVAROR

Nya regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning:
• Tillverkaren ska förse alla styckförpackningar med tobaksvaror med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bl.a. datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Syftet är att försvåra för olaglig tobak.
• Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte.

Nya regler om försäljning av snus:
• Styckförpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.
• Det är tillåtet att fortsätta sälja snusförpackningar till konsumenter med färre portioner än 20 stycken förutsatt att snuset har tillverkats före den 1 juli 2019.

Gäller reglerna om tillståndsplikt även för liknande produkter till tobaksvaror?
• Nej, reglerna om tillståndsplikt gäller bara tobaksvaror.
• För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller fortfarande ett anmälningsförfarande hos kommunen.
• Nikotinfria örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Återkallelse av tillståndet för försäljning:
Ett försäljningstillstånd kan återkallas av kommunen om:

• Tillståndet inte längre nyttjas eller används.
• Den som har fått tillståndet inte längre uppfyller kraven för tillstånd.
• Det har förekommit brottslig verksamhet som tillståndshavaren känt till.
• Trots en eller flera varningar från kommunen fortsätter den brottsliga verksamheten.

Överklagande:
• Kommunens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.


Tillståndsansökan och övergångsregler vid försäljning av tobaksvaror:

• En butiksansvarig handlare som tidigare sålt tobaksvaror och därmed anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 får fortsätta att sälja tobak om butiksansvarig skriftligen ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019.
• Det är kommunen som prövar personliga och ekonomiska förhållanden, bestämmer vilka uppgifter och handlingar som ska begäras in och ansvarar för att ärendet blir ordentligt utrett.
• Tillståndsansökan kan gälla tills vidare eller en viss tid. Det ska inte finnas någon skillnad i bedömning om ansökan gäller till vidare eller viss tid.
• Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.
• Kommunen ska fatta sitt beslut inom fyra månader efter det att ansökan inlämnats. Vid fall då kommunen behöver begära in kompletterande uppgifter för att kunna fatta beslut, får handläggningstiden förlängas med ytterligare maximalt fyra månader.
• Innan kommunen har meddelat beslut i tillståndsfrågan tillämpas bestämmelserna i den gamla tobakslagen.
• Varje försäljningsställe, varje enskild butik, ska ansöka om tillstånd att sälja tobaksvaror även om det är samma bolag eller ägare som står bakom flera butiker. Huvudregeln är: en butik ett försäljningstillstånd. Ansökan ska ha inkommit till den kommun där butiken finns senast den 1 november 2019.

Personlig och ekonomisk prövning av butiksansvarig och eventuellt PBI:
• För att få tillstånd ska butiksansvarig visa sin lämplighet att utöva verksamheten. Det sker genom att kommunen genomför en personlig prövning av den butiksansvariges ekonomiska och eventuellt brottsbelastade förflutna. En detalj som kommunen tittar på kan vara hur inköp av verksamheten har finansierats.
• Lämplighetskrav kan även riktas mot den eller de personer som anses vara en person med betydande inflytande (PBI), t ex en styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare.
• Kommunen har rätt att vid vissa tillfällen begära in en finansieringsplan från den butiksansvarige som ansöker om tillstånd. Ett sådant tillfälle kan vara då ansökan gäller ett nytt företag eller en ny företagare.
• Kommunen får även inhämta uppgifter från Polisen.
• Finansieringsplanen ska kunna styrkas med handlingar (t ex lånehandlingar, revers, kontoutdrag och avtal).
• Kommunen kan även begära att alla handlingar är underskrivna och daterade av berörda parter.
• Kommunen kan t ex begära in uppgifter om:
o Varifrån pengarna /kapitalet kommer?
o Att utbetalningar av ett lån har skett till rätt angivet konto?
o Även ett privatlån kan behöva redogöras för i detalj.

 

LATHUND

Convenience Stores Sweden uppmanar alla butiksansvariga att snarast agera för att undvika risken för eventuellt försäljningsförbud till följd av att ansökan inte inkommit till kommunen i tid. Kontakta kommunen där butiken finns.

Steg 1: vi uppmanar samtliga att gå in på kommunens hemsida och där söka information om den nya tobakslagen och vad den aktuella kommunen beslutat vad gäller särskilda krav på tillståndsansökan.

Steg 1: vid oklarheter att kontakta (även via mejl) kommunens tillståndsenhet.Beskriv kortfattat ärendet utifrån har tidigare sålt tobaksvaror och behöver nu ansöka om tillstånd eller är ny butiksansvarig handlare och har inte tidigare sålt tobaksvaror?

 • Vilka blanketter och vilka bilagor behövs enligt den aktuella kommunen för att en tillståndsansökan ska kunna ifyllas korrekt? Här kan det skilja sig mellan kommuner.
 • Var hittar man dessa blanketter? Kan man gå till kommunen för att få dem utskrivna?
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram blankettmallar åt kommunerna och dessa finns tillgängliga på myndighetens hemsida. Fråga om kommunen godkänner dessa blanketter som sina?
 • Enligt Folkhälsomyndigheten är det sex blanketter med eventuella bilagor som är aktuella för butiksansvarig som ska fortsätta eller sluta att sälja tobaksvaror till konsumenter. Dessa sex blanketter är:
  - Ansökan om tillstånd
  - Ändringsblankett
  - Sluta sälja tobak
  - Finansieringsplan
  - Godkännande att kommunen får inhämta uppgifter från Skattemyndigheten
  - Godkännande att kommunen får inhämta uppgifter från Skattemyndigheten om personer med betydande inflytande (PBI) i verksamheten.
 • Vilka av dessa blanketter kräver kommunen ska bifogas ansökan beroende på om det är ny verksamhet eller inte?
 • Se till att spara mejlväxling med kommunen.
 • Fråga även kommunen vilken avgift kommunen tar tillståndsansökan. Är det en engångsavgift eller en återkommande avgift? Finns det ytterligare avgifter som tillkommer för att sälja tobak och liknande produkter?

Steg tre: fyll i de blanketter som kommunen anger är aktuella samt tillhörande bilagor. Folkhälsomyndighetens blankettmall vilka finns via nedan länk tillsammans med ytterligare information och bilagor.

 • Begär kvitto/mottagningsbevis på inlämnad ansökan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/blankettmallar-for-forsaljning-av-tobaksvaror/

 

Om kommunen begär in en finansieringsplan:
Steg fyra: finansieringsplan
En begärd finansieringsplan ska lämnas in tillsammans med tillståndsansökan och ska visa ansökarens personliga och ekonomiska ställning.

Kontakta kommunen för att få svar på vad för underlag, utöver ifyllnad av blankett, som kommunens handläggare kräver för en korrekt finansieringsplan. Den kan gälla t ex uppgifter som:

 • Köpeskilling
 • Hyra för lokal
 • Anskaffningskostnader
 • Lån från bank
 • Lån från privatperson
 • Övrig finansiering
 • Egen insats
 • Eventuellt bankkontoutdrag

  Om kommunen kräver kontoutdrag: Begär information om hur långt tillbaka i tid som kommunen kräver bankkontoutdrag och be om motivering till varför denna tidsperiod är relevant.

Steg fem: Tillsammans med finansieringsplanen kan kommunen begära att kunna inhämta uppgifter om företaget från Skattemyndigheten samt även alla personer med betydande inflytande (PBI) i verksamheten. Särskilda blanketter finns för detta där butiksansvarig handlare lämnar sitt medgivande till kommunen att inhämta dessa uppgifter.

Steg sex: egenkontrollprogram

 • Varje butik som har tillstånd för försäljning tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.
 • Det är kommunen som granskar butikens egenkontrollprogram. Typiska delar i ett egenkontrollprogram är ålderskontroll vid försäljning och hur skyltning av tobak får göras i butiken och måste uppdateras när lagar och regler ändras. Ansvarig tjänsteman på kommunen kan ge ytterligare information om detta.

 

Länken nedan ger information om vad Folkhälsomyndigheten ger för tips för kommunens granskning av ett egenkontrollprogram.

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-egenkontrollprogram-/?pub=61915